Past Perfect Continuous strona bierna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Perfect Continuous
Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous
Charakterystyczne słówka w Past Perfect Continuous
Mowa zależna w Past Perfect Continuous
Strona bierna w Past Perfect Continuous
Ćwiczenia Past Perfect Continuous

Naukę strony biernej w czasie Past Perfect Continuous rozpoczniemy od porównania dwóch zdań. Pierwsze z nich jest w stronie czynnej, natomiast drugie jest w stronie biernej.

I had been writing a letter.
The letter had been being written.

Tabelka ponieżej określa części z jakich składa się zdanie w czasie Past Perfect Continuous w stronie biernej.

podmiot + had + been + being + past participle

Omawiany czas w stronie biernej składa się z następujących elementów: podmiot zdania, had been being (dokładnie tak samo dla wszystkich osób) oraz past participle czyli trzecia forma czasowników nieregularnych lub też forma czasu przeszłego w przypadku czasowników regularnych. Nie ma znaczenia czy podmiot zdania jest w liczbie pojedynczej czy mnogiej w przypadku wspomnianego wcześniej wyrażenia had been being. Jeżeli chodzi o tłumaczenie tej części, to w języku polskim nie znajdziemy żadnego właściwe odpowiednika.

I had been writing a letter.
(Ja) Pisałem list.
The letter had been being written.
List był pisany.

Warto jest zwrócić uwagę na formę ciągłą omawianego czasu. Oznacza ona, że określona czynność nie została zakończona i była w trakcie wykonywania. Można powiedzieć, że w przypadku czasu Past Perfect Continuous mamy do czynienia z czasem przeszłym ciągłym niedokonanym.