Czas Past Simple

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Simple
Zastosowania czasu Past Simple
Przeczenia w czasie Past Simple
Pytania w czasie Past Simple
Was Were w Past Simple
Strona bierna w czasie Past Simple
Ćwiczenia Past Simple

W języku angielskim używamy czasu Past Simple (określanego w języku polskim jako czas Przeszły Prosty), gdy mówimy o czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości. Używając tego czasu kładziemy nacisk na stwierdzenie faktu, że dana czynność miała miejsce w przeszłości. Nie interesuje nas trwanie tej czynności w określonym przedziale czasu.
He sold his car two months ago.