Present Continuous budowa

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Continuous
Zastosowanie czasu Present Continuous
Charakterystyczne zwroty w Present Continuous
Mowa zależna w Present Continuous
Strona bierna w Present Continuous
Ćwiczenia Present Continuous

Czas Present Continuous, określany również jako Present Progressive należy w języku angielskim do grupy czasów teraźniejszych. Przykładowe zdanie w tym czasie wygląda następująco:

I am writing a letter.

Teraz możemy nazwać poszczególne części tego zdania:

podmiot + to be (am/is/are) + czasownik z -ing + dopełnienie

Jak widać z przedstawionego wzoru, zdania w czasie Present Continuous w języku angielskim zbudowane są z podmiotu, formy czasownika to be (być), czasownika głównego z końcówką -ing oraz dopełnienia zdania. Ta ostatnia część nie jest zawsze konieczna. Forma czasownika to be zależy od podmiotu jaki występuje na początku zdania. Oto możliwe formy czasownika to be (być) w omawianym czasie.

Liczba pojedyncza
I am writing
waiting
running
beginning
lying
You are
He / She / it is
Liczba mnoga
We / You / They are eating
sleeping
drinking
watching
going

Jak widać z przedstawionej tabelki, w czasie Teraźniejszym Ciągłym w języku angielskim występują trzy formy czasownika to be tj. am, is, are. W przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej I należy użyć formy am, w drugiej osobie liczby pojedynczej i we wszystkich osobach liczby mnogiej należy użyć formy are, i we wszystkich osobach trzeciej osoby liczby pojedynczej używymy formy is. W naszym przykładzie podaliśmy zaimki osobowe, jako przykłady osób, w rzeczywistości zamiast zaimków mogą występować zupełnie inne wyrazy na przykład imiona, rzeczowniki itp. W pokazanych przykładach użyte są pełne formy czasownika to be, lecz w mowie potocznej i nieformalnym piśmie możemy mieć do czynienia ze skróconymi formami. Tabelka poniżej przedstawia skrócone formy czasownika to be.

Liczba pojedyncza
I 'm writing
carrying
catching
enjoying
hurrying
You 're
He / She / it 's
Liczba mnoga
We / You / They 're having
making
riding
using
agreeing

Jak widzimy na przykładach apostrof zastępuje wszędzie jedną literę. Oczywiście piszemy formę czasownika bezpośrednio po podmiocie, nie zostawiając miejsca między nim a formą to be: I'm writing a letter.

Jak widać na pokazanych wyżej przykładach czasownik główny zakończony jest na ing i dokładnie we wszystkich osobach jest taki sam. Tak więc jedyną różnicą jest forma czasownika to be o jakie należy pamiętać tworząc zdania w czasie Present Continuous.

Teraz kiedy już znamy zasady jakimi rządzą się formy czasownika to be warto jest zajęć się czasownikiem głównym zakończonym na ing. Bardzo dużym ułatwieniem jest fakt, że dla wszystkich osób formy są dokładnie takie same, utrudnieniem natomiast jest to, że tworzenie formy czasownika z końcówką ing podlega pewnym regułom i zasadom. W tabelkach poniżej można znaleźć wszystkie informacje jakie są potrzebne do prawidłowego tworzenia omawianych form.

Zasady pisowni przy tworzeniu czasu Present Continuous.

Czasowniki zakończone na -e make making
write writing
drive driving
come coming
have having
ride riding
use using
Czasowniki zakończone na -ee agree agreeing
see seeing
Czasowniki zakończone spółgłoską poprzedzoną samogłoską,
podwajają spółgłoskę
hit hitting
let letting
put putting
run running
sit sitting
Czasowniki dwusylabowe:
ostatnia spółgłoska podwaja się gdy ostatnia sylaba jest akcentowana
for'get forgetting
pre'fer preferring
up'set upsetting
be'gin beginning

Porównajmy z następującymi czasownikami, których pierwsza sylaba jest akcentowana.

Czasowniki dwusylabowe:
ostatnia spółgłoska nie podwaja się gdy pierwsza sylaba jest akcentowana
'benefit benefiting
'differ differing
'profit profiting

Wyjątkami od wyżej wspomnianej zasady są następujące czasowniki:

Czasowniki dwusylabowe:
WYJĄTKI
'label labelling
'quarel quarelling
'signal signalling
'travel travelling (BrE)
Czasowniki zakończone na -ie lie lying
tie tying
Czasowniki zakończone na -ic picnic picnicking
panic panicking
picnic picnicking
Czasowniki zakończone na -y carry carrying
enjoy enjoying
hurry hurrying
Wyjątki! age ageing
dye dyeing
singe singeing
budget budgeting
enter entering

Present Continuous pytania

Gdy tworzymy pytania w czasie Present Continuous musimy zmienić kolejność wyrazów w zdaniu. Oczywiście możliwe jest również wykorzystanie intonacji do tworzenia pytań zadawanych w czasie rozmowy, lecz gdy piszemy do kogoś musimy pokazać, że zdanie które napisaliśmy jest pytaniem. Oto przykład zdania twierdzącego w omawianym czasie:

You are writing an email.

Jeżeli chcielibyśmy utworzyć z tego zdania pytanie, to musimy zmienić kolejność wyrazów, przestawiając przed podmiot (zaimek osobowy w naszym przypadku) formę czasownika to be (are w naszym przypadku). Pytanie będzie wyglądało w sposób następujący:

Are you writing an email?

Tworzenie pytań w czasach ciągłych tj. zawierających czasownik główny z końcówką ing wydaje się dosyć proste. Trudność polega jedynie na zapamiętaniu jakiej formy czasownika to be należy użyć z danym podmiotem. Inną rzeczą jest zastosowanie tego czasu w odniesieniu do właściej sytuacji, ale tym zajmujemy się w części poświęconej zastosowaniu czasu Present Continuous. Wróćmy jednak do osób i form czasownika to be. W tabelce poniżej pokazano jako wyglądają pytania w odniesieniu do innych osób.

Liczba pojedyncza
Am I writing?
waiting?
running?
beginning?
lying?
Are you
Is he / she / it
Liczba mnoga
Are we / you / they eating?
sleeping?
drinking?
watching?
going?

Bardzo często dużo trudności sprawia zadawanie pytania w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż rzadko kiedy sami sobie zadajemy pytania. Szczególnie osoby rozpoczynające naukę języka angielskiego zmagają się z wypowiedzeniem tego rodzaju pytania.