Present Perfect budowa

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Perfect
Zastosowanie czasu Present Perfect
Pytania w czasie Present Pefect
Przeczenia w czasie Present Perfect
Strona bierna w czasie Present Perfect
Charakterystyczne wyrazy w Present Perfect
Ćwiczenia Present Perfect Simple

Budowę angielskiego czasu Present Perfect poznamy na przykładzie następującego zdania.

I have written a letter.

Jak widzimy czas Present Perfect zbudowany jest z następujących elementów.

podmiot + have /
has
+ 3 forma czasownika /
forma -ed
+ dopełnienie

Zdania zbudowane w czasie Present Perfect składają się z następujących elementów: podmiotu zdania, formy teraźniejszej czasownika have, trzeciej formy czasowników nieregularnych lub też w przypadku czasowników regularnych formy czasu przeszłego (określanej w podręcznikach gramatyki jako past participle) oraz dopełnienia (które jednak nie zawsze jest konieczne). Teraz zobaczmy jak będą wyglądały formy zdań w omawianym czasie dla wszystkich osób.

Liczba pojedyncza
I / you have arrived
finished
started
shut
He / She / it has
Liczba mnoga
We / You / They have gone
eaten
slept
watched

Jak widzimy na pokazanych przykładach powyżej w przypadku omawianego czasu jednie w przypadku trzeciej osoby pojedynczej występuje forma czasownika has, dla pozostałych osób należy użyć have przed past participle (trzecią formą czasowniów nieregularnych). Mówiąc o formach czasownika has i have, można w tym momencie wspomnieć, że przeważnie używa się skróconych form wymienionych czasowników, jak pokazuje kolejna tabelka.

Liczba pojedyncza
I / you 've arrived
finished
started
shut
He / She / it 's
Liczba mnoga
We / You / They 've gone
eaten
slept
watched

Oczywiście skróconych form należy użyć bezpośrednio po podmiocie zdania. Spróbujmy teraz porównać ten czas jego polskim tłumaczeniem. W tym momencie należy zaznaczyć, że w języku polskim nie odpowiednika tego czasu i właśnie dlatego sprawia on z reguły bardzo dużo trudności przy uczeniu się go.

I have written a letter.
(Ja) Napisałem list.

W języku angielskim nie jest konieczne tłumaczenie na język polski zaimka osobowego I aby dla nas zdanie było zrozumiałe. W języku angielskim przeważnie konieczne jest używanie zaimka osobowego, chociaż można spotkać pewne wyjątki od tej reguły. Jak widzimy na przykładzie zdania powyżej wyrazy have written zostały przetłumaczone jako napisałem. Dokładnie takie samo tłumaczenie będzie miała forma czasu przeszłego wrote. Trzeba pamiętać jednak, że mamy do czynienia z czasem Present Perfect czyli rodzajem czasu teraźniejszego, a nie przeszłego, tak więc wykonana czynność musi w jakiś sposób mieć związek z teraźniejszością ( na przykład napisany przez nas list leży przed nami na stole).

Tabelka poniżej przedstawia zasady pisowni czasowników stosowanych w czasie Present Perfect Simple przy tworzeniu past participle.

Zasada   Bezokolicznik Past participle
czasowniki zakończone na -e -d phone phoned
smile smiled
agree agreed
lie lied
czasowniki NIE kończące się na -e -ed ask asked
clean cleaned
follow followed
video videoed
czasowniki zakończone pojedyńczą spółgłoską poprzedzoną pojedyńczą samogłoską podwajają spółgłoskę   beg begged
rub rubbed
w czasownikach dwusylabowych ostatnia spółgłoska podwaja się, gdy ostatnia sylaba jest akcentowana i zawiera pojedyńczą spółgłoskę poprzedzoną samogłoską prefer preferred
refer referred
occur occurred
-y przechodzi w -i, jeżeli jest poprzedzone przez spółgłoskę -ed carry carried
deny denied
fry fried
try tried