Przeczenia w czasie Present Simple ćwiczenie

Uzupełnij następujące zdania w języku angielskim. Użyj tylko i wyłącznie form przeczących. Używaj: do not / does not + jeden z podanych czasowników. NIE używaj w tych zdaniach skróconych form!

cost - go - know - play - read - watch - see - drink - use - wear


1 I buy a newspaper every day but sometimes I it.
2 Paul has a car but he it very often.
3 They like films but they to the cinema very often.
4 Amanda is married but she a ring.
5 I much about politics. I'm not interested in it.
6 It's not an expensive hotel. It much to stay there.
7 Brian lives near us but we him very often.
8 She doesn’t have a TV so she it.
9 He computer games.
10 She lemonade because she doesn’t like it.