Future Simple zastosowanie

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Simple
Zastosowanie czasu Future Simple
Charakterystyczne słówka w Future Simple
Mowa zależna w czasie Future Simple
Strona bierna w czasie Future Simple
Going to vs Future Simple
Ćwiczenia Future Simple

W języku angielskim używamy czasu Future Simple , gdy mówimy o czynnościach, które będą miały miejsce w przyszłości, na przykład:
The show will begin in 20 minutes.
Przedstawienie zacznie się za 20 minut.


Future Simple zastosowanie

Czas Future Simple jest stosowany w odniesieniu do następujących sytuacji:


1. Gdy mówimy o sytuacji lub czynności, która będzie miała miejsce w przyszłości.

The concert will start at 5 p.m.
Koncert rozpocznie się o 5 popołudniu.

One day you will understand everything.
Pewnego dnia zrozumiesz wszystko.

We will go by tram.
Pojedziemy pociągiem.

2. Czas Future Simple używamy gdy podejmujemy decyzję w chwili mówienia.

I will switch off the radio.
Wyłączę radio.

I will go and bring some more bread for supper.
Pójdę i przyniosę trochę więcej chleba na kolację.

3. Gdy przewidujemy, że coś się wydarzy.

I think he will arrive next week.
Myślę, że on przyjedzie w następnym tygodniu.

4. Generalnie używamy will gdy mówimy o przyszłości, lecz jest również możliwe użycie tego czasu gdy mówimy o chwili obecnej, na przykład:

Don't phone Peter now. He'll be busy.
Nie dzwoń teraz do Piotra. On będzie zajęty.