Angielskie słówka w tłumaczeniach online

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • informacje osobiste
 • przyjaciel z pracy
 • śpieszymy się
 • do zobaczenia wkrótce
 • do zobaczenia póżniej
 • wymyślony numer
 • wszystkie numery
 • użyj twojego numeru
 • ćwicz mówienie
 • słyszeć różnicę
 • Ile masz lat?
 • twoja rodzina
 • wiek
 • on ma 20 lat
 • ja mam dwóch braci
 • zapamiętaj pytania
 • adres email
 • Pan
 • Pani
 • Pani (mężatka)
 • przedstawianie ludzi
 • czy możesz powiedzieć to jeszcze raz?
 • we właściwej kolejności
 • uzupełnij dialog
 • idż pilnie
 • mam rezerwację
 • zakreśl literę
 • ponumeruj obrazki
 • zadaj pytania
 • odpowiedz na pytania
 • Skąd jesteś?
 • Czy jestem spóżniony?
 • Jesteśmy na wakacjach
 • Kiedy jest śniadanie
 • Pośpiesz się!
 • ENGLISH
 • personal information
 • a friend from work
 • we’re in a hurry
 • see you soon
 • see you later
 • an invented number
 • all the numbers
 • use your number
 • practice saying
 • to hear the difference
 • how old are you?
 • your family
 • age
 • he’s 20 (years old)
 • I have 2 brothers
 • remember the questions
 • email address
 • Mr
 • Ms
 • Mrs
 • introducing people
 • can you say that again?
 • in the correct order
 • complete the dialogue
 • go urgently
 • I have a reservation
 • circle the letter
 • number the pictures
 • ask the questions
 • answer the questions
 • Where are you from?
 • Am I late?
 • We’re on holiday.
 • When is breakfast?
 • Hurry up!