Past Continuous przeczenia

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Continuous
Zastosowanie czasu Past Continuous
Pytania w czasie Past Continuous
Przeczenia w czasie Past Continuous
Mowa zależna w Past Continuous
Strona bierna w Past Continuous
Krótkie odpowiedzi w Past Continuous
Ćwiczenia Past Continuous

Naukę tworzenia zdań przeczących w czasie Past Continuous rozpocznijmy od przykładu:

I wasn't writing a letter.

Przeczenia w czasie Past Continous tworzymy poprzez dodanie słowa not do formy czasownika to be (w naszym przypadku jest to was). Najczęściej stosowane są formy skrócony dla form przeczących. Tworzenie tych form jest pokazane w tabelce poniżej.

was not = wasn't
were not = weren't

Kolejna tabelka pokazuje przykładowe zdania przeczące dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Liczba pojedyncza
I wasn't writing
waiting
running
beginning
lying
You weren't
He / She / it wasn't
Liczba mnoga
We / You / They weren't eating
sleeping
drinking
watching
going

Zasada obowiązująca przy tworzeniu przeczeń w czasie Past Continuous jest dokładnie taka sama jak w przypadku pozostałych czasów ciągłych.