Future Perfect Continuous strona bierna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Perfect Continuous
Zastosowanie czasu Future Perfect Continuous
Charakterystyczne słówka w Future Perfect Continuous
Mowa zależna w Future Perfect Continuous
Strona bierna w Future Perfect Continuous
Ćwiczenia Future Perfect Continuous

Budowę strony biernej w czasie Future Perfect Continuous poznamy na przykładzie dwóch zdań. Pierwsze z nich jest w stronie czynnej (Active Voice), natomiast drugie jest w stronie biernej (Passive Voice).

I will have been writing an email.
The letter will have been being written.

Tabelka poniżej pokazuje z jakich elementów składają się zdania w stronie biernej w omawianym czasie.

podmiot + will + have + been + being + past participle

Zdania w stronie biernej w czasie Future Perfect Continuous składają się z następujących części: podmiot zdania, wyraz will, który jest czasownikiem posiłkowych służącym do sygnalizowania, że zdanie odnosi się do przyszłości. Następnym elementem jest kolejny czasownik posiłkowy have, który pokazuje nam, że mamy do czynienia z czasem Perfect. Kolejnym elementem jest czasownik been, wskazujący nam, że nasze zdanie jest w stronie biernej. Następnym elementem jest wyraz being, który pokazuje, że mamy do czynienia z czasem Continuous z racji swojej końcówki -ing, która charakteryzuje czasy ciągłe. Ostatnim elementem występującym po formie being jest past participle czyli trzecia forma czasowników nieregularnych lub w przypadku czasowników regularnych jest to ich forma czasu przeszłego.

Następna tabelka pokazuje jaka jest różnica w tłumaczeniu pomiędzy zdaniami w stronie czynnej i biernej. Pierwsze zdanie jest w stronie czynnej, natomiast drugie w stronie biernej.

I will have been writing a letter.
(Ja) będę pisał list.
The letter will have been being written.
List będzie pisany.

Już sama nazwa czasu sugeruje Future Perfect Continuous, że mamy do czynienia z czasem Continuous czyli czasem Ciągłym. W związku z tym czynność wyrażana w tym czasie jest czynnością niedokonaną (pisany), w odróżnieniu od czynności dokonanej (napisany). Kolejna tabelka pokazuje jaka jest różnica pomiędzy stroną bierną w czasie Future Simple a Future Perfect Continuous.

The letter will be written.
List będzie napisany.
The letter will have been being written.
List będzie pisany.

Różnica pomiędzy tymi czasami polega na tym, że w przypadku czasu Future Simple mówimy o czynności, która będzie dokonana w przyszłości, natomiast jeśli chodzi o czas Future Perfect Continuous to czynność będzie w trakcie wykonywania w określonym momencie w przyszłości przez określony czas. Często w przypadku czasu Future Perfect Continuous możemy mieć do czynienia z takimi charakterystycznymi wyrazami jak for lub since podobnie jak w przypadku czasu Present Perfect.